Siirry suoraan sisältöön

Rahankeräys koulussa – keinot ja pelisäännöt

rahankeräys koulussa

Rahankeräys tarkoittaa rahan keräämistä ihmisiin vetoamalla niin, että rahan antaja ei saa sitä vastaan tuotteita tai palveluita. Rahankeräystoiminnan tarkoituksena on kansalaisten tärkeiksi kokemien tavoitteiden toteuttaminen.

Rahankeräys koulussa voidaan järjestää opintokäyntien ja -retkien, leirikoulujen sekä opetukseen liittyvien tapahtumien tukemiseen rahallisesti.

Rahankeräyksen voi tehdä kolmella eri lain määrittelemällä tavalla. Se, mitä tapaa voi käyttää, riippuu siitä, kenen lukuun ja mihin tarkoitukseen rahaa kerätään.

Jos rahankeräys koulussa on ajankohtainen, hyvä vaihtoehto tai lisäkeino sille on vastikkeellinen varainhankinta. Tämä tapahtuu esimerkiksi talkootyöllä tai hyödykemyynnillä. Helpoimmillaan se käy vain jakamalla linkkiä digitaalisiin tuotteisiin ilmaisen Varainhankkija.fi- palvelun avulla, jossa rahat tilitetään kerääjille kuukausittain.

Tilaaminen on tukijalle edullista, jopa ilmaista! Palkkiot ovat hyviä, digilehden tai äänikirjojen ilmaisen kokeilujakson tilauksista luokka tai vanhempainyhdistys saa 5 euroa per kappale. Yksi tukija voi antaa rahallista tukea 25€ edestä täysin ilmaiseksi. Tuotevalikoimassa on myös paljon muita etuja tunnetuista tuotteista.

Korkeimmat palkkiot ovat 30 euroa per tilaus.

Rahankeräyksen ja varainhankinnan pelisäännöt

Varojen keräyksen tulee aina olla oppilaille, huoltajille, opettajille ja koululle vapaaehtoista. 

Oppilaiden ja vanhempien täytyy tietää etukäteen, kerätäänkö varoja tiettyyn tapahtumaan vai yhteiseen kassaan, jota käytetään kaikkien hyväksi pitkin kouluvuotta. 

Huoltajat voivat tehdä varainhankintaa yhteistyössä koulun kanssa, jolloin huoltajat ja koulu yhdessä sopivat varojen keruun ja käytön periaatteista. Varainhankinnan voi toteuttaa myös niin, että koulu ei ole siinä mukana lainkaan. Tällöin huoltajat suunnittelevat ja toteuttavat varainkeruun itse ja päättävät varojen luovutustavasta oppilaiden toimintaa varten.  

Järjestettävän aktiviteetin rahoituskanavien ja varojen käytön periaatteiden pitää kuitenkin olla kirjallisesti sovittuna jo sen suunnitteluvaiheessa.

Koulu voi valita maksaa osan esimerkiksi leirikoulun kuluista, jos varainkeruu ei tuota tarpeeksi varoja kattamaan kaikkia menoja. Opettajan osallistumisen kulut voi maksaa kerätyistä varoista tai koulu voi kustantaa ne.

Koululla on oikeus päättää tehdäänkö retkiä vai ei, kerätäänkö niihin rahaa tai järjestetäänkö vain maksuttomia retkiä. Peruskoulu myös vastaa lain vaatimuksesta käyttää varat siten, että oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua toimintaan. 

Opetuksen järjestäjän, joka on useimmiten kunta, pitää laatia selvät pelisäännöt luokkaretkille ja leirikouluille ja tiedottaa niistä huoltajille.

Varainkeruun käytäntöjä perusopetuksessa

Peruskoulun normaalista työjärjestyksestä poikkeavia, koulun vuosisuunnitelmassa mainittuja opetussuunnitelman mukaisia opintokäyntejä ja -retkiä sekä muita opetukseen liittyviä aktiviteetteja voidaan tarvittaessa tukea oppilaiden ja huoltajien yhteisesti toteuttamalla varainhankinnalla. Kerätyt varat tulee käyttää kaikkien osallistuvien oppilaiden hyväksi riippumatta siitä, onko oppilas tai huoltaja ottanut osaa varainkeruuseen.

Mitään vanhempien rahoitusta, rahankeräystä tai vastaavaa varainkeruuta ei sallita koulun ulkopuoliseen tai koulussa tapahtuvaan normaaliin työjärjestykseen kuuluvan opetuksen kuluihin, ei edes vanhempien omasta aloitteesta. Perusopetuslaki takaa kaikille maksuttoman ja tasaveroisen opetuksen.

Varainkeruuseen osallistumattomuus ei saa leimata oppilasta, joten vanhemmilta ei saa esimerkiksi luokan yhteisessä vanhempainillassa kysyä suostuvatko kaikki keräämään rahaa.

Jos retki tai muu aktiviteetti on osa koulun toimintaa ja kirjattu vuosisuunnitelmaan sen pitää aina olla yksittäiselle oppilaalle maksuton.

Maksuja perusopetuksessa voidaan kerätä ainoastaan ulkomailla järjestettävässä opetuksessa sekä yksityisen opetuksen järjestäjän järjestämässä vieraskielisessä opetuksessa. Kyseisten maksujen enimmäismääristä on säädetty opetusministeriön asetuksella.

Keinot järjestää rahankeräys koulussa

Rahankeräys tilaisuudessa

Vakiintuneiden opinto- ja opetusryhmien, koululuokkien ja päiväkotiryhmien järjestämä rahankeräys on sallittua ilman lupia tai ilmoituksia, mutta vain tilaisuuksissa, joihon tullaan paikan päälle. 

Tilaisuudella pitää olla ennalta määrätty alkamis- ja loppumisajankohta sekä ohjelmallinen sisältö. Keräyksen tulee tapahtua tilaisuuden aikana ja kaikki kerätyt varat pitää käyttää opiskelun tai harrastustoiminnan edistämiseen. 

Tilaisuuden järjestäjälle ei ole rajoitteita. Rahankeräys koulussa on usein järjestetty kevät- tai joulujuhlan aikana. 

Pienkeräys

Kaikki rekisteröityneet yhdistykset, esimerkiksi jotkin opiskelijayhdistykset ja vanhempainyhdistykset, voivat tehdä pienkeräyksen. Sen voi järjestää myös vanhempaintoimikunta, lukion oppilaskunta tai muu rekisteröitymätön vähintään kolmen ihmisen ryhmä, josta yksi on täysivaltainen ja muut ovat vähintään 15-vuotiaita. Kaikkien kotikunnan tulee olla Suomessa.

Lisäksi on muita tahoja, joille pienkeräys on rahankeräyslain mukaan sallittua. Opiskelijaryhmistä erikseen merkitty oikeus on seuraavilla:

  • yliopiston ylioppilaskunta
  • yliopiston osakunta
  • ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Pienkeräyksen voi järjestää myös muuhun kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen, ei kuitenkaan elinkeinotoiminnan tukemiseen tai muiden kuin laissa määriteltyjen oikeushenkilöiden varallisuuden kartuttamiseen.

Tässä rahankeräysmuodossa ei ole rajoitteita keräyksen paikan suhteen. Keräystä voi toteuttaa esimerkiksi internetissä tai ovelta ovelle keräyksenä. Toteuttamistavoissa mielikuvitus on rajana, ja lähes mitä tahansa kanavaa tai välinettä saa käyttää.

Pienkeräys saa kestää kerralla korkeintaan kolme kuukautta. Tuotto ei saa ylittää 10 000 euron rajaa. Keräys tulee keskeyttää jos summa tulee täyteen. Keräyksen saa tehdä korkeintaan kaksi kertaa vuodessa.

Pienkeräyksen voi aloittaa ilmoittamalla siitä poliisille viimeistään viisi päivää ennen keräyksen aloittamista. Tuloksista ja varojen käytöstä pitää tehdä selvitys poliisille. Lisäksi pitää tehdä ilmoitus, kun kaikki rahankeräyksellä saadut varat on käytetty keräystarkoitukseen.

Rahankeräys luvalla

Rahankeräysluvan voi saada rekisteröitynyt yhdistys, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus, yliopisto tai ammattikorkeakoulu sekä tietyt muut rahankeräyslain määrittelemät tahot.

Luvanvarainen rahankeräys saadaan järjestää varojen hankkimiseksi yleishyödylliseen toimintaan sekä varhaiskasvatusryhmän, opetusryhmän tai vakiintuneen opinto- tai harrasteryhmän opiskelun tai harrastetoiminnan edistämiseen.

Rahankeräyslupa on maksullinen. Maksu peritään riippumatta siitä, onko päätös myönteinen vai kielteinen.

Luvanhaltijan on tehtävä vuosittain suunnitelma keräyksistä ja maksullinen raportti tehdyistä rahankeräyksistä.

Rahankeräys on kiellettyä järjestää tavalla, jossa se on vaarassa sekoittua kaupankäyntiin tai jäsenhankintaan. Kiellettyä on myös järjestää keräyksen yhteydessä arpajaiset tai tarjota siihen osallistuvalle muulla tavoin mahdollisuus hyötyä rahallisesti. Tarkat säännökset löytyvät tästä


Lisää tietoa rahankeräysten järjestämisestä ja niihin liittyvistä luvista löydät poliisin sivuilta.